Chameleon / Star Polygons

Author: Koya Chehlarova

Technique: Glass fusing

Size: 25 x 25

http://koya.tonediko.com/

Chameleon / Star Polygons
Chameleon / Star Polygons